Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku, miras bırakan dediğimiz bir kimsenin , ölümü ile sona ermeyen , intikal edebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini düzenleyen kuralların tümüdür. Başka bir ifadeyle Miras Hukuku , sözü edilen durumlar yönünden , öleni kimin ikame edeceğini , ona ölüm sebebiyle ( mortis causa) kimlerin halef olacağını düzenler.

Bu çerçevede;

  • Ölüme bağlı tasarruflar olarak vasiyetname düzenlenmesi , miras sözleşmesi hazırlanması , söz konusu tasarrufların geri alınması, yok olması veya iptali konuları ,
  • Mirasın açılması, terekenin korunması için gerekli tedbirlerin alınması gibi intikal işlemlerinin yürütülmesi ile mirasçılar arasındaki mülkiyet durumundan doğan ihtilaflar ile,

  • Miras hukuku alanındaki diğer tüm uyuşmazlık ve dava konularında en iyi sonucu alabilmek için etkin hukuki destek sağlanmaktadır.