Vergi ve Gümrük Mevzuatından Kaynaklanan İhtilaflar

Vergi ve Gümrük Mevzuatından Kaynaklanan İhtilaflar

Vergi suçları devlet hazinesine karşı işlenen ekonomik suçlardandır. Bazı fiillerin vergi suçu olarak kabulünde ,ihlal edilen menfaati ‘ hazine yararı’ oluşturmakta ve bunun yanında hazine yararı, korunan hukuki menfaat olarak ‘kamu yararı’ ile özdeşleşmektedir. Bu noktada vergi sistemimizde , vergi kanunlarının ihlali idarenin vermiş olduğu para cezaları ve ceza mahkemelerince yargılanma sonucunu doğurmaktadır.

Bu çerçevede;

Özellikle vergi mevzuatından kaynaklanan ihtilaflarda idari para cezasını gerektiren ‘mali nitelikteki ‘vergi suç ve cezaları’ , hapis cezasını gerektiren ‘adli nitelikteki vergi suç ve cezaları’ ile gümrük mevzuatından kaynaklanan suçlara ilişkin vergi ve ceza davaları ile birlikte uluslararası ticaret ve sözleşmeler hukuku kapsamında dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü noktasında,

  • Gerek 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere diğer vergi kanunları ihlalinden doğan vergi , vergi aslına bağlı para cezaları, vergi ziyaı cezaları ihtilaflarında , gerekse VUK da düzenlenen kaçakçılık ve usulsüzlük cezaları gibi dahili vergilendirmeden kaynaklanan ihtilaflar konusunda alternatif çözüm yollarının kullanılması yanı sıra vergi ,ceza dava sürecinin yürütülmesi aşamaları ile idare hukuku alanındaki ihtilafların çözümü,
  • 4458 Sayılı Gümrük mevzuatına istinaden gümrük idarelerince tahakkuk ettirilen her türlü vergi ve diğer mali yükler ile bunlara bağlı olarak veya bağlı olmaksızın düzenlenen idari para cezalarına ilişkin olarak ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklarda vergi ve cezaları için alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi ve idari yargı merci nezdinde açılacak davalar ile gümrük işlemlerinden doğan davalar,

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre gümrük görevlileri hakkında yapılan takibatlar ,

  • Gümrük Kanunu’na göre Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri hakkında mesleki faaliyetlerini icraları esnasında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu , Gümrük Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen suçlara iştirak ettikleri iddia edilen fiiller kapsamında yapılan takibatlar,

  • Gümrük ve Kaçakçılık mevzuatı ile vergi mevzuatından kaynaklı diğer tüm uyuşmazlık ve dava konularında gerek idare inceleme ve teftiş aşamalarında gerekse olayın Cumhuriyet Başsavcılığı makamına intikal ettirilmesi veya ceza davasının açılması halinde ise ,soruşturma ve ceza yargılaması aşamalarında hukuki destek verilmektedir.