Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku (Uluslararası Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku - Uyuşmazlıkların Çözümü)

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku; üretim, değişim ve tüketime ilişkin aktiviteleri düzenleyen özel hukukun bir dalıdır . Medeni hukuktan sonraki en geniş özel hukuk sahasını içerir. Ticaret hukuku ,kapsam ve faaliyetler bakımından medeni hukuk ve borçlar hukukundan daha farklı bir yerde olmakla birlikte her iki kanunun genel hükümleri tüm özel hukuk ilişkilerinde de uygulandığı için üç kanun arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. Şirketler hukuku, şirket yönetici ve denetçilerinin cezai sorumlulukları bakımından kamu hukuku ile alakalıdır. Bununla birlikte, şirket dar kapsamlı olarak tanımlandığında kazanç sağlamak ve paylaşmak amacı taşıyan mal ve kişi topluluğu olup, şirketlerin temelinde sözleşme olduğu için borçlar hukuku ile de yakından ilintilidir.

Bu çerçevede;

 • Kıymetli evrak (ÇEK)alanında  zayi olma, ödenmeme halleri, kıymetli evrakın iptali vb. ihtilaflar’ ile icra takibi ,ihtiyati haciz , ihtiyati tedbir vb.
 • Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ;
  * Şirket kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, bayilik, kredi, alım-satım sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sözleşmelerden doğan davalar ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Birleşme veya devralmalarda söz konusu işlemin hukuki altyapısını hazırlama, ön hukuki incelemeleri gerçekleştirme, bu süreçte pazarlıkları yürütme, tanzim edilmesi gerekli belgeleri hazırlama vb. aşamalarda bulunma ,

 • Ticaret sicil işlemleri,

 • Ticari işletmenin rehni

 • Şirketlerin sona ermesi noktasında fesih , tasfiye, iflas sürecinde yapılacak işlemler,

 • Kıymetli evrak alanında zayi olma, ödenmeme halleri , iptal vb. ihtilaflar,

 • Unvan, işletme adı ve markanın haksız rekabet hükümlerine göre korunması ile unvanın değişmesi, devri veya sonradan meydana gelecek değişiklikler karşısında unvanın durumu

 • Markanın tescili , korunması ile markanın ihlali halinde ortaya çıkan ihtilaflar,

 • Haksız rekabetten kaynaklanan ihtilaflar,

 • Uluslararası alanda ticari faaliyetlerin yerine getirilmesinde taraflarca ihtiyaç duyulan ve gerekli olan sözleşmelerin özellikle şirketler arasındaki ürün ve hizmetlere ilişkin olarak Özel imalat – Özel Marka Üretim anlaşması hazırlanması, yorumlanması ve haricen uygulama ve ithalat-ihracat aşamalarında da danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • Ticari sözleşmeler kapsamında bayilik sözleşmeleri, distribütörlük anlaşmaları ve franchise sözleşmeleri; satış yöneticileri, temsilcilerine ilişkin sözleşmeler, tedarikçi ve dağıtıcılarla hukuki ilişkileri düzenleyen sözleşmeler, yerel ve uluslararası taşıma sözleşmeleri vb. hazırlanması

 • Uluslararası ticari faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve dava takibi,

 • Ticaret ve şirketler Hukuku ile uluslararası ticaret alanından kaynaklı diğer tüm uyuşmazlık ve davalarda hukuki destek verilmektedir.