İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Vergi hukuku alanında idarece tesis edilmiş olan vergisel işlemlere ilişkin ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargısal yoldan çözümünün bağımsız ve tarafsız mahkemelerce karara bağlanabilmesi konusunda Anayasa’nın 125. Maddesine göre , idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtilmektedir.

Bu doğrultuda;

  • Gerek Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere diğer bütün vergi kanunları ihlalinden doğan vergi , vergi aslına bağlı para cezaları, vergi ziyaı cezaları ihtilaflarında gerekse VUK’da düzenlenen kaçakçılık ve usulsüzlük cezaları gibi dahili vergilendirmeden kaynaklanan ihtilaflar konusunda alternatif çözüm yollarının kullanılmasının yanı sıra idari para cezası gerektiren mali nitelikteki vergi suç ve cezaları konusunda dava sürecinin yürütülmesi aşamaları ile idare hukuku alanındaki ihtilafların çözümü,
  • 4458 Sayılı Gümrük mevzuatına istinaden gümrük idarelerince takibatı yapılan gümrük ve eş etkili vergiler , gümrük para cezaları ve diğer mali yükler ile bunlara bağlı olarak veya bağlı olmaksızın düzenlen idari para cezalarına ilişkin olarak ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklarda vergi ve cezaları konusunda alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi ve idari yargı merci nezdinde açılacak davalar ile gümrük işlemlerinden doğan davalar,

  • İdare hukuku alanında idari işlemler hakkında ve gerçek zararın tazmini konusunda açılacak davalar , tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar hariç idari sözleşmelerden doğan davalar ile ,

Kamulaştırmanın iptali , bedel arttırma vb. idare hukuku alanını ilgilendiren konularda ve vergi hukuku alanındaki diğer ihtilaflarda en sağlıklı çözümü sağlayabilmek için her bir müvekkilimize aynı önem ve değer derecesinde titizlikle etkin hukuki destek verilmektedir.